Rapport om genomförandet av cultural planning

Sara Karlsson.

Sara Karlsson läser kandidatprogrammet Kultur på Göteborgs Universitet. Under hösten gjorde hon praktik på Kultur i Väst och tog då fram rapporten "Drar vi åt samma håll?" som handlar om cultural planning.

- Jag är intresserad av vad det är som gör att en metod fungerar mer eller mindre bra. Eftersom implementeringen av cultural planning verkade gå olika fort fram i olika kommuner kände jag att det fanns något att undersöka, säger Sara Karlsson.

I arbetet utgick hon från en tes: att implementeringsproblematik gick att spåra till att olika aktörer inom projektet hade olika syn på syftet med arbetet. I materialet hon analyserade visade det sig att ett engagemang på alla nivåer är mycket viktigt, liksom en god förankring hos både politiker och tjänstemän. Det räcker inte med en drivande politiker likväl som det inte räcker med en tjänsteman som sliter och drar.

- Samverkan mellan politiker och tjänstemän i kombination med engagemang verkar alltså vara viktiga bitar för att föra arbetet framåt. Inget nytt under solen helt enkelt.

Vad kan vara problematiskt för implementeringen av cultural planning?

- Beroende på hur man har formulerat syftet kan det kan vara svårt att se de konkreta resultaten. Det kan också bero på att cultural planning, så som jag tolkar metoden, betyder att man byter förhållningssätt till sina nuvarande gränser.

Cultural planning innebär nämligen ett tvärsektoriellt arbetssätt. Andra bitar som påverkar graden av implementering är om man har med sig den politiska makten, samt ekonomiska medel och avsatt tid för tjänstemän.

Fann du något som förvånade dig?

- Ja, hur stor roll makt spelar. Alla aktörer som är inblandade i arbetet med metoden besitter en enorm makt i implementeringen av metoden. Man brukar ju säga att ingen kedja är starkare än den svagaste länken, och det stämmer ganska väl in på cultural planning.

Du har ju tittar på arbetet i både Tjörn och Norrby i Borås. Ser du några skillnader?

- De har olika ingångar och vill åstadkomma olika saker med metoden, Tjörn tog fram en översiktsplan med hjälp av metoden med syfte att bli fler i kommunen. Borås jobbar med integrationsarbete för boende inom en särskild stadsdel. Det gör stor skillnad.

Ladda ner och läs Sara Karlssons rapport "Drar vi åt samma håll?".