Tjörn

Tjörn.

Havet, skärgården och klipporna – och Nordiska akvarellmuseet. En bild som många ser framför ögonen när Tjörn nämns. Men vad har Tjörn mer att erbjuda för boende och besökare? Genom att inkludera medborgarna i samhällsplaneringen, kartlägga och utveckla de kulturella resurser som finns samt att bemöta de brister som identifieras – vill vi skapa en plats där fler vill leva, bo och verka på året om.

År 2009 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att ”starta ett kommunövergripande arbete kring hur kulturen ska bli en ännu starkare utvecklingsfaktor i Tjörns kommun”.

Tjörns arbete med Cultural Planning som metod för samhällsutveckling är mycket aktivt. Genom ett nära samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen och en sektorsövergripande arbetsgrupp, har vi lyckats använda metoden till arbetet med Översiktsplanen 2012 (ÖP) samt ett antal detaljplaner. På sätt har ett antal strategier för kommunen utkristalliserats.

På gång

De steg som följer blir bland annat att arbeta med kommande program och planer, såsom Kulturmiljöprogrammet och Näringslivsprogrammet.

Den politiskt tillsatta styrgruppen får information om hur arbetet fortskrider samt ger input och stöttar upp förankringsarbetet. Under hösten 2012 kommer en arbetsgrupp med chefer från alla förvaltningar och kommunala bolag gemensamt att fortsätta med det konkreta utvecklingsarbetet.

Havet och nya mötesplatser är två starka utvecklingsområden för Tjörns kommun. Dessa så kallade ”horisontella perspektiv” är de mest framträdande i det resultat som arbetet med metoden hittills har genererat och ska därför genomsyra hela kommunens arbete med Cultural Planning som metod.

Lördagen den 25 augusti 2012 invigs utställningen om ÖP-arbetet i Tjörns kommuns bibliotek. Där får man ta del av processen i bild såväl som i text. Välkomna på vernissage kl. 11.00! Utställningen pågår till och med 15 september.

Kontaktpersoner processgrupp Cultural Planning

Marie Bergdahl
samhällsutvecklare Cultural Planning
marie.bergdahl@tjorn.se
+46 (0) 709 38 93 09

Maria Bäckersten
kultursekreterare
maria.backersten@tjorn.se
+46 (0)304-60 11 75

Tinna Harling
planarkitekt
tinna.harling@tjorn.se
+46 (0)304-60 11 57

Dokumentation

Mer information