Rapport från Mapping Culture i Portugal

Nancy Duxbury.

Nancy Duxbury, koordinator för konferensen i Coimbra, hälsar välkommen.

Konferensen Mapping Culture: Communities, Sites and Stories ägde rum i Coimbra 28-30 maj. Universitet i Coimbra är ett av Europas äldsta universitet som grundades redan 1290. Där finns CES Centrat för sociala studier, med en forskargrupp som ägnar sig åt städer, kultur och arkitektur. Ansvarig koordinator var Nancy Duxbury. (Några av er kanske härde henne när hon föreläste på det internationella seminarium som hölls på SKL om cultural planning hösten 2009.)

Konferensen samlade 190 deltagare från 28 länder - en blandning av forskare, arkitekter, konstnärer, stadsplanerare, kulturtjänstemän och konsulter.

Syftet med konferensen var att presentera och diskutera nya sätt att involvera konstnärlig kompetens och allmänhet i kulturell kartläggning, ”mapping”.

Här kunde vi föra en dialog kring de nya utmaningar som uppstår i olika faser av arbetsprocessen. Det kan gälla allt från insamlingen av data till hur man tolkar och presenterar resultatet för olika målgrupper som kan vara mycket varierande - från lokalbefolkning till olika specialister inom konst, forskning, administration och planering.

Det var tre intensiva dagar fyllda med föreläsningar, diskussioner och workshops, och det var intressant att se hur detta förhållningssätt sprider sig över världen. Det går inte att räkna upp alla tjugoåtta länderna här men det var till exempel spännande att höra om cultural planning processer i olika delstater i Kanada, Malaysia och Ukraina. Från Norden fanns det representanter från Finland (Sibbo), Danmark (Köpenhamn) och från Sverige (CPL).

Konferensen var indelad i olika teman:

  • Mapping som metod diskuterades och hur det kan vara ett verktyg i skilda sammanhang; som ett redskap i arbetet med kulturpolitiska strategier, och att engagera medborgarna.
  • Mapping som en del av att arbeta med historia och storytelling.
  • Mapping i lokal planering och utveckling.
  • Digitala innovationer som redskap i kartläggningsarbetet.
  • Eko-kulturella kopplingar.
  • Att använda mapping i museer och historiska center.
  • Mapping i arbetet som rör ursprungsbefolkningar.
  • Att mappa det subjektiva och identitet.
  • Att använda bilder i mappingarbetet och så vidare.

Varje tema bröts sedan ner i olika mindre seminarier. Programmet var så innehållsrikt att det ibland kändes svårt att välja.

CPL (Christina Hjorth) medverkade i det tema som fått namnet ” Mapping in local planning and development” I den gruppen deltog andra som liksom vi arbetet renodlat med cultural planning och cultural mapping. Det var påfallande många deltagare från Kanada, där metoden slagit igenom i flera delstater såsom Ontario, British Columbia mfl. Där har man genomfört mappingprocesser, men kanske inte alltid kunnat integrera resultatet i praktisk planering. En av de kanadensiska deltagarna menade att vi i Sverige kommit längre när det gäller praktiskt genomförande genom att vara så integrerade i det kommunala arbetet. De var nyfikna på det sätt vi arbetar i Sverige och Finland. Roligt att höra eftersom vi har haft Kanada som förebild.

Finska delegationen.

Finska delegationen från kommunen Sibbo: Katja Sågbom, Pilvi Nummi-Sund, Tuija Tzoulas.

Finska Sibbo som också var med i Köpenhamn deltog också i konferensen i Coimbra och berättade om sitt arbete som verkligen går framåt.

I Georg Town i Penang i Malaysia har man använt cultural planning i arbetet med kultur som förändringsfaktor. Tvärvetenskapliga team har arbetat med stadsplanering. Konst och kultur är en del av arbetsprocessen. De har skapat plattformar för samarbete, dialog och vidgat deltagande. Det har förändrat inställningen till planering och ökat medvetenheten hos dem som deltagit i arbetet. Det har väckt ett engagemang hos intressenter, samarbetspartners och allmänheten och skapat en gemensam förståelse för den kulturella dimensionen av platsen.

Ukraina har arbetat med konstnärer. De är inspirerade av samma kanadensiska metod som vi använder i Sverige och har genomfört mapping-processer. Det har stärkt visionsarbetet i de sju kommuner som deltagit i projektet. Det har bevisats att de går att införliva konstnärlig kompetens i planeringsprocesser. I vissa fall blev resultatet överraskande till exempel att det fanns en kraft i själva kartläggningen som inspirerade både konstnärer och övriga deltagare. Konferensen i Coimbra visar på att det pågår en intensiv verksamhet inom detta område på många håll i världen både inom forskning och praktik.

Att få tillgång till en internationell dialog kommer att öppna upp för nya möjligheter till samarbete och utveckling. Förhoppningsvis får konferensen i en fortsättning i någon form.