December 2014

Logotyp.
Nyhetsbrev december 2014

Intresset för stadsutveckling ökar

Förskolabarn.

Nu går året mot sitt slut. Det känns som om intresset för stadsutveckling bara ökar. Allt fler verksamheter och aktörer involveras i arbetet med att förnya våra stadsmiljöer och tätorter. Inte minst engagerar sig medborgarna alltmer i dessa frågor vilket märks runt om i landet.

Det har varit ett intensivt år med många konferenser. Vi rapporterar om en del av dem i detta nyhetsbrev. Ny kunskap rapporterar vi också om i form av aktuella rapporter.

Vi vill gärna ha fler medlemmar till Föreningen Cultural Planning Laboratory.  CPL är en plattform för att tillhandahålla kunskap och erfarenhetsutbyte. Vi arrangerar mötesplatser kring Cultural Planning och ger regelbundet ut detta nyhetsbrev för att informera om den utveckling som sker inom området.

Att bli medlem kostar 100 kr för privatpersoner och 500 kr för kommuner, landsting och företag. Betalning sker på bankgiro 237-1615.

Urban Nordic Camp 2015

Markera redan nu 16-18 september 2015 i almanackan. Då går den nordiska konferens av stapeln, som kommer att äga rum i Göteborg och Borås.

Det är en uppföljning av den konferens som hölls i maj i Köpenhamn i maj 2014. Cultural Planning Laboratory är tillsammans med KIT Köpenhamns Internationella Teater en av initiativtagarna och en samarbetspartner.

Tanken är att skapa en årlig nordisk mötesplats som kommer att äga rum i ett nordiskt land varje år. Västra Götalandsregionen kommer att vara huvudman för konferensen i Sverige. Den genomförs i samarbete med Göteborgs stad, Borås stad, Stadsmuseet och Kultur i Väst. Programmet skapas av en nordisk styrgrupp med representanter från de nordiska länderna. Vi får anledning att återkomma till detta i nästa nyhetsbrev.

Men redan nu kan vi säga att det blir en spännande och matnyttig konferens för dem som är intresserade av kultur och samhällsutveckling.

Att fånga Lekebergs själ

Jessica Nolin

Jessica Nolin har skrivit ett intressant arbete om ett cultural planning projekt i Lekeberg kommun. Det en C-uppsats i Kulturgeografi gjord på Örebro universitet  2014.  Lekeberg är en kommun i Örebro län med cirka 7300 invånare.

Jessica Nolin ville undersöka om cultural planning som samhällsutvecklingsmetod var möjlig att applicera på Lekebergs kommun. Vilka effekter kunde uppstå i kommunen och vilka problem och motgångar kan man möta under ett sådant arbete.

Vi har gjort en längre intervju med Jessica, vilken återfinns på hemsidan. Där kan du även ladda ner hennes C-uppsats.

Samverkan är vårt förnamn

”Samverkan är vårt förnamn” är namnet på en rykande färsk rapport från Kultur i Väst som belyser hur kommuner i Västra Götalandsregionen ser på kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Kultur i Väst har genomfört olika kartläggningar i regionen av strategiskt kulturarbete, kulturplaner, gjort djupintervjuer och redogör också i ett kapitel för den rapport som Cultural Planning Laboratory gjort om arbetet med elva kommuner. Resultatet är en intressant nulägesanalys som ger en unik inblick i kommunernas arbete och förhållningssätt.

Rapporten innehåller också en analyserande text av Jenny Johannisson, docent på Högskolan i Borås, med lång erfarenhet av det kulturpolitiska fältet. Hon påpekar bland annat att kommunernas roll blir alltmer att lyfta fram det unika och särskiljande.

Hållbar plattform för Stadsutveckling

De statliga myndigheterna ägnar sig också åt tvärsektoriellt samarbete. Boverket har fått ett uppdrag att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Det är en fortsättning på de insatser som tidigare gjorts för att främja en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden.

Syftet är ökad samverkan, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Det här uppdraget kommer att involvera många aktörer.  I kontakter med arbetsgruppen har vi förstått att man är medveten om de kulturella resursernas viktiga roll i stadsutvecklingen och kommer att beakta detta i arbetet.

Städernas och tätorternas särprägel

Nu har arbetet med ett nytt nationellt arkitekturprogram startat. Programarbetet leds av Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och ska vara klart i oktober 2015.

I en artikel i Sydsvenskan skriver han: I det nya programmet kommer man se städernas särart som en tillgång.
De senaste veckorna har programgruppen rest runt i landet och haft dialogmöten i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå.

Man har valt att ha en bredare dialog, där inte bara fackfolk bjuds in att delta. I Göteborg var Cultural Planning Laboratory på plats och kunde med glädje notera att Christer Larsson talade både om särprägel och helhetssyn. Programmet har arbetsnamnet ”Gestaltad livsmiljö,” och vill visa att människan skall vara i centrum. Kanske är det nu dags för ett mer holistiskt och demokratiskt synsätt i arkitekturpolitiken. Om ett år får vi svaret när det nya programmet är klart.

CPL lämnade över rapporten ”Vi fångade platsens själ” till programgruppen och påpekade samtidigt att Sverige egentligen har ganska få storstäder, bara fyra stycken med fler invånare än 200.000. (Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala) och ett tiotal ytterligare med runt 100.000. Det är viktigt att den nya arkitekturpolitiken omfattar både små och stora orter, både stad och land.

Umeå och de kulturella resurserna

Simon Roos och Henrik Martén från Kultur i Väst.

Simon Roos och Henrik Martén från Kultur i Väst, var två av deltagarna på SKLs årliga kulturkonferens.

SKLs årliga kulturkonferens hölls i Umeå 6 -7 oktober. CPL fick chansen att  inför ett par hundra deltagare från hela Sverige presentera det arbete med cultural planning som pågått och fortfarande pågår i Västra Götalandsregionen. Temat för konferensen var kommunikation och samverkan, vilket stämmer väl överens med cultural planning tanken.

Ett par veckor tidigare hade konferensen ”The Impact of Culture” också ägt rum i Umeå. Den arrangerades av Kulturrådet tillsammans med Tillväxtverket och flera andra mydigheter den 23–24 september.

För er som inte kunde delta så har tidningen PLAN kommit ut med ett specialnummer, nr 5-2014, som innehåller dokumentation från konferensen. Det går även att läsa ett sammandrag av konferensen på Tillväxtverkets hemsida.

Modernismen i Bergslagen

Vardagsrum.

Christina Hjorth medverkade på ett seminarium om Modernismen i Bergslagen, där tre olika län deltog, Värmland, Västmanland samt Dalarna. Deltagarna fick lyssna till en föreläsning om cultural planning. I seminariet deltog länsantikvarier, stadsarkitekter, byggnadsantikvarier, politiker, kulturutvecklare med flera. Läs mer om seminariet på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida.

Till sist vill vi bara önska er ett

GOTT NYTT ÅR!