Nyhetsbrev juni 2013

CPL nyhetsbrev.

Nyhetsbrev juni 2013

Ett nyhetsbrev från Cultural Planning Laboratory.

Byt perspektiv!

I Skien i Norge omvandlas bakgårdar till mötesplatser.

Om du reser runt till olika platser och bara stannar där en kort tid så får du ändå en distinkt känsla för den platsen. Rätt eller fel går inte att säga. Din uppfattning kopplas till det du upplever. Men du kan även vid ett hastigt besök komma i kontakt med det vi kallar platsens själ.

Jag mötte det häromveckan i norska Skien, (Ibsens födelsestad) där de just nu genomför ett spännande projekt med att omvandla bakgårdar. Med hjälp av konst och grönska har de skapat nya mötesplatser och scenrum. Magisk och vackert. Det har blivit väl använda rum som gett nytt liv åt ett helt kvarter.

På Köpenhamns Internationella Teaters lilla takterrass fick jag några dagars senare en känsla av Köpenhamns själ genom att betrakta ett mångfacetterat och skiftande taklandskap. Staden förvandlas och antar en annan skepnad.

Genom att vi byter perspektiv förändras välbekanta platser och vi får tillgång till dolda skatter.
Det händer en del just nu på cultural planning-fronten. Vi får anledning att återkomma till det i nästa nyhetsbrev till hösten. Till dess vill jag bara önska er en skön sommar.

Christina Hjorth
projektledare för Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se

0705-59 10 03

Nationellt nätverksmöte: Sociala processer och stadsutveckling

Logotyp för Att fånga platsen själ.

Det nationella nätverket för cultural planning bjuder in till ett seminarium i Borås den 12–13 september. Fokus för mötet är cultural planning kopplat till sociala processer och stadsutveckling.
Borås har genomfört sin första cultural planning-process i den mångkulturella stadsdelen Norrby och skrivit en rapport om detta. Nu berättar de på plats om resultatet.

Ett mer detaljerat program med flera presentationer kommer i slutet av juni. Seminariet inleds med lunch den 12 september och avslutas vid ungefär samma tid den 13 september.

Avgift: 1 500 kr inklusive luncher och middag.
Anmäl gärna intresse redan nu! Definitiv anmälan i augusti.
Kontakt: britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18.

Rapport om erfarenheter från Cultural Planning Laboratory

Cultural Planning Laboratory har nu funnits i tre år. Resultatet av det arbetet håller nu på att sammanfattas i en rapport som kommer att vara klar till det nationella nätverksmötet i Borås i september.

– Redan nu framgår det hur viktigt det är med den politiska förankringen i de kommuner som vill arbeta med metoden, säger Christina Hjorth, projektledare för Cultural Planning Laboratory.

Lyckad cultural planning-process i Borås

Borås, vy inifrån bibliotek?

Borås stad har arbetat med cultural planning 2011–2013, en satsning som nu har resulterat i förslag på åtgärder för att utveckla stadsdelen Norrby.

– Resultatet av arbetet kommer att presenteras på det nationella nätverksmötet i september (se annan plats i nyhetsbrevet), men redan nu kan man konstatera att arbetssättet fått ett genomslag i staden, säger Britt-Inger Lindqvist, projektledare för cultural planning i Norrby.

Erfarenheterna kommer även till nytta i det fortsatta arbetet med hållbar stadsutveckling i Borås.

Läs mer om cultural planning i Borås.

Tjörn går vidare med cultural planning

Tjörn och havet.

Så här skriver Tjörns kommun på sin hemsida:

"Cultural planning håller på att implementeras i kommunens alla verksamhetsområden och är applicerbar inte minst i arbetet med översiktsplanearbetet. Genom att ta till vara på och använda de resurser Tjörn har i form av ett stort föreningsliv, många företagare, kulturarbetare/kulturresurser och övriga kompetenser kan Tjörn utvecklas till att bli en plats där många vill leva, bo och verka på."

– Nu arbetar vi med genomförandet av Översiktsplan 2013, som också är en handlingsplan för cultural planning-arbetet i Tjörn, säger Tinna Harling, planarkitekt i Tjörns kommun.

– Vi har också tagit fram en rapport som handlar om Tjörn 2025 med Tjörnbornas tankar om framtiden. Samtidigt har vi påbörjat arbetet med internutbildning av kommunens anställda i cultural planning-metoden.

Tjörn har nu valt att fokusera cultural planning-arbetet på några pågående projekt, såsom ett strategisk bostadsprogram och i utvecklingen av turismen.

Läs mer om cultural planning i Tjörn.

Cultural planning i Uppsala län

Som ett led i arbetet för att erbjuda en attraktiv livsmiljö i Uppsala län, vill Kultur i länet (kulturförvaltningen vid Landstinget i Uppsala län) sprida kunskap om cultural planning och stödja de kommuner i länet som vill använda metoden.

Dels anordnas i år två regionala nätverksträffar för kommuner och andra aktörer i länet som arbetar med eller intresserar sig för cultural planning. Syftet är att utbyta erfarenheter och information om vad som är på gång inom området.

Dels planeras ett seminarium på grundläggande nivå om cultural planning och hur man kan arbeta med metoden, riktat till politiker och tjänstemän i länet, för att skapa en gemensam kunskapsbas.
Enköping är den kommun i Uppsala län som i nuläget är mest aktiv vad gäller cultural planning. Där planerar man bland annat att använda metoden för att främja en mer positiv utveckling av en stadsdel i Enköpings stad.

Läs mer om cultural planning i Uppsala län.

Cultural planning i Norge

Norsk kulturforum är en landsomfattande organisation för att främja kulturlivets betydelse i samhällsutvecklingen. De har nu börjat arbeta med cultural planning i ett pilotprojekt i Sogn og Fjordane fylkeskommun (landsting). De har även gjort ett studiebesök i Storbritannien med fem kommuner för att studera metoden.

Läs mer om cultural planning i Norge.

Cultural planning i ny bok

I boken "The Value of Arts and Culture for Regional Development. A Scandinavian Perspective", en utökad och omskriven nordisk version av Kulturens Kraft, ingår kapitlet "Finding the Spiritus Loci: Culture Planning in the Kronoberg Region".

Läs mer i flyern om boken.

Fritidsledare intresserade av samhällsutveckling

Den 14 oktober ordnar Fritidsforum en konferens på temat community work i Göteborg.
Det finns klara kopplingar till cultural planning och metoden kommer också att presenteras på konferensen.

Läs mer på Fritidsforums hemsida.