Workshop med Lia Ghilardi på Nääs slott

Lia Ghilardi.

På Nääs slott i Lerums kommun, träffades den 13--14 september medlemmar i nätverket Cultural Planning Laboratory. Ämnet för den första dagens workshop var ”Att arbeta tvärsektoriellt – möjligheter och hinder" med Lia Ghilardi från Noema Research and Planning i London.

Lia Ghilardi är den person som har introducerat metoden cultural planning i Sverige. Simon Roos och Christina Hjorth intervjuade Lia Ghilardi i Jönköping 2009.

För Lia Ghilardi handlar cultural planning främst om att integrera kulturen i alla aspekter av kommunalt beslutsfattande. Och för att fatta bra beslut behövs bra underlag. Det kan metoden cultural planning hjälpa till att ta fram genom en kartläggning av platsen och dialog med medborgarna. Man får på så sätt en kvantitativ och kvalitativ bild av platsens mångfald och kan börja konstruera strategier för olika områden såsom fritid, kultur, ekonomi, bostadsbyggande, social välfärd etc.

OH-bild om vad cultural planning är.

Arbetet bör utgå från en problemställning som man har identifierat i kommunen.

”Hos oss samarbetade vi inte tillräckligt mycket över sektorsgränserna. Cultural planning blev ett sätt att stärka samverkan” säger en deltagare från Borås kommun.

På Tjörn var utmaningen att få fler året runt-boende.

I Ale ser man många utmaningar men vet inte vilken av dem man ska börja med. ”Ale består av tio små samhällen. Vi saknar av en självklar identitet” säger en deltagare från Ale kommun.

Lia poängterar att cultural planning-arbetet måste förankras i den kommunala ledningen. De olika förvaltningarna med berörda tjänstemän behöver ett uppdrag och någon med kunskap om metoden måste sprida den.

Deltagare som ser glada ut.

Under workshopen för deltagarna fram olika hinder i arbetet. För en del kollegor kan begreppet cultural planning vara svårt att ta till sig eller till och med upplevas som ett hot. En annan svårighet kan vara hur vi tolkar kulturbegreppet. Många tänker enbart på de olika konstformerna. Ett tredje problem är att den kommunala verksamheten är uppdelad i sektorer med egna budgetar och planer. Metoden öppnar upp för tvärsektoriella dialoger och det kanske det inte alltid finns en beredskap för.

”Vi försöker bygga ett samhälle som håller över tid och som löser de sociala problem som finns. De gamla systemen fungerar inte. Vi måste finna nya lösningar på gamla problem” säger Lia. ”Det är hos invånarna och i de kulturella resurserna som lösningen till ett förändrat och förbättrat samhället finns.”

Marie Bergdahl (text och foto)
Samhällsutvecklare, Cultural Planning i Tjörns kommun, och konsult och kulturstrateg på MB kulturpartner AB